مدیریت رفتار سازمانی

آنچه را که مدیران
انجام می دهند؟

مدیران ترتیبی می
دهند که کارها به وسیله دیگران انجام شود آنان منابع را تخصیص می دهند و کارهای
دیگران را رهبری می نمایند تا اهداف سازمان تامین گردد. مدیران کارهای خود را در
سازمان انجام می دهند،  سازمان یک واحد
هماهنگ اجتماعی است و برای تامین مجموعه ای از اهداف که چگونه مستمر و یا مداوم
کار کنند بحث می کند از طرفی  مدیران  بر فعالیتهای دیگران نظارت می نمایند و مسئول
اجرای اهداف این سازمانها هستند

وظایف مدیران

 مدیران دارای 
4 وظیفه می باشند برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری ، کنترل و هماهنگی ، : مدیر
شخصی است که چنین نقشی را ایفاء می کند وظیفه برنامه ریزی یعنی ارائه تعریفی از
اهداف سازمان تعیین یک استراتژی برای رسیدن به اهداف ، کنترل می باشد .

نقش مدیران

 یک مدیر در مرحله اولیه ارتباط یعنی کسی است که
کارهای روزمره که دارای ماهیت قانونی با اجتماعی هستند انجام می دهد به عبارتی با
رهبری مسئولیت ایجاد انگیزش و هدایت زیر دستان را بر عهده داشته و با ایجاد رابط
فقط نگهدار سازمان می نماید .

نحوه تبادل اطلاعات
مدیران 

اطلاعات در سطح
گروه  انتقال می یابد اطلاعاتی راکه
مدیران  از کارکنان سازمان بدست آورده تجزیه
و تحلیل و اقدامات لازم صورت می دهد در مرحله بعدی یک مدیر تصمیم گیری می نمایند
برا ی ایجاد تحول و تغییر در سازمان به تحقیق و بررسی می پردازد وی همچنین  مسئول رفع بحران در سازمان بوده تخصیص دهنده
منابع و مذاکره کننده در هنگام عقد قــــرارداد می باشد .

مهارتهای مدیران :

 مهارتهای مدیران به سه دسته تقسیم می شوند :

 1- مهارت فنی عبارتست از توانائی مدیر در کاربرد
دانش و تخصص زمانـــی که توسط آموزش در مراکز علمی بدست می آورد

2- مهارتهای انسانی
یعنی توانائی در کارکردن ودرک نمودن و ایجاد انگیزش در فرد و گروه و ایجـــــاد
ارتباط انسانی می باشد

 3- مهارتهای نظری و یا تحلیل از نظر فکری و
مسائل و مشکلات پیچیده را تجزیه و تحلیل نموده و آنهـــا را شناسائی می نماید .

مدیران اثر بخش و
مدیران موفق
:

مدیران اثر بخش و
موفق در دیدگاه رفتار سازمانی آنان با برقراری ارتباط با کارکنان و رفتار انسانی
آنان را تحت تاثیر قرار داده و موجب تاثیر در رفتار کارکنان شده و کارائی را
افزایش و در نهایت تولید را افزایش می دهند غالباً این گونه مدیران دارای عملکرد
موفقی می باشد

 

دیدگاه رفتار
سازمانی

اصولاًجایگزین کردن
دیدگاه مشهودی با تحقیق سیتماتیک در رفتار سازمانی موثر می باشد .

تعمیم دادن رفتار

انسانها شیوه رفتار
دیگران را تعمیم می دهند تا بتوانند آنچه را که آنها انجام خواهند داد پیش بینی
نمایند و آنها را توجیه کنند افراد از طریق مشاهده ، حس کردن ، پرسش ، گوش دادن و
خواندن به چنین دیدگاهی می رسند و معیار در اثر تماس با محیط تجربه بدست می آید .

 

رفتار عبارتست:

  از یک رشته فعالیت که انسان بطور
مستمر در حال انجام دادن می باشد در هر لحظه ای انسان یک تصمیم می گیرد که از یک
فعالیت یا ترکیبی از فعالیتهای دیگر می پردازد و فعالیتهایش را نیز تغییر می دهد .

تفاوتهای فردی و
ثبات رویه دررفتار :

 کسب دانش درباره رفتار انسان ممکن است تصادفی
باشد و یا بر مبنای عقل سلیم ، افراد با هم متفاوت بوده و کارهای مشابهی نخواهند
نمود اما ثبات رویه منشاء رفتار همه افــراد است که می توان این اصول یا مبانی
مستمر را تشخیص داد و بدان وسیله تفاوتها را برشمرد و ثبات رویه در رفتار اهمیت
فراوانی دارد زیرا می توان براساس آن پیش بینی نمود که درباره رفتارآینده چگونه
انجام وظیفه نماید مطالعه نمود  بهرحال
باید روابط انسانی را مورد توجه قرارداده وعلت و معلول را مشخص و نتیجه گیری نموده
و بعبارتی داده هایی که تحت شرایط کنترل شده جمع آوری می شودوبه یک روش بسیار
معقول و منطقی تفسیر واندازه گیری شود.

چالشها و فرصت ها :

 برای مدیران سازمانهاو درک رفتار سازمانی اهمیت
فراوانی دارد تحولات بسرعت درحال گذر است بازسازی سازمانها و کاهش هزینه ها باعث
شده است تا وفاداری کارکنان نسبت به سازمان کاهش یابد و روابط بسیار محکم از هم
بگسلد ، رقابت درسطح جهانی موجب انعطاف پذیری نیروی کار شده است که بتواند خود را
با تغییرات سریع و نوآوریها سازگار نماید معهذا مسائل و مشکلات و نیز فرصت هایی
درزمان کنونی وجود دارد که مدیران باید با استفاده از مفاهیم و نظریه های رفتار
سازمانی درصدد حل آنها برآیند.

 

بهبود کیفیت و بهره
وری :

درعصر حاضر بیشتر
مدیران با مسائل و مشکلاتی روبروهستند که مدیرواحد مزبور آنرا تجربه می کند لازمست
که مدیران بازدهی را در سازمــــان بالا ببرند، که کیفیت محصول را بهبود می بخشد و
خدمات شایسته و مناسبی را به مشتریان عرضه می نماید مدیران سازمانها برای بهبود
کیفیت و افزایش تولید یا بهره وری باید برنامه هایی مانند کنترل کیفیت جامع و
مهندسی مجدد را باجراء درآورند که کلیه کارکنان و اعضای سازمان درامور آن مشارکت
فعال داشته باشند در اجرای این برنامه ها مدیر می کوشد تا پیوسته رضایت مشتریان را
جلب نماید دراین زمینه با بکارگیری اصول رفتار سازمانی ، کارکنان و اعضای سازمان
را تشویق نموده و وادار می نماید تا هرچه انجام می دهند فکر کنند و بهر حال مدیریت
سازمان کارکنان را وادار می نماید که درفرآیندهای تصمیم گیری شرکت نمایند بعبارتی
به موارد مطروحه زیر توجه می نمایند :

 1- توجه بیش از حد به مشتری یعنی کسانیکه
محصولات یا خدمات سازمان را می خرند میباشد

 2- توجه به بهبود مداوم ، مدیریت کیفیت جامع تعهدی
است که برارضای دائمی مبتنی است دراین روند از فعالیت عبارت بسیار خوب بحد کافی
خوب نیست و کیفیت باید بطور دائم بهبود یابد

 3- بهبود کیفیت همه کارهایی که درسازمان انجام
میشود در برگیرنده گستردگی کیفیت بوده که نه تنها به محصول نهایی توجه می نماید
بلکه شیوه مربوط به تحویل کالا را نیز شامل می گردد رسیدگی به شکایت ، شیوه مذاکره
و صحبت نمودن ، رعایت ادب درتلفن و این قبیل کارها نیز مد نظر میباشد

 4- سنجش یا محاسبه دقیق در مدیریت کیفیت برای
سنجش و اندازه گیری متغییرها ی عملکرد درفعالیت های سازمان از روشهای اجرائی  میباشد که آنها با استاندارد مقایسه می نمایند
تا بوجود مشکلی پی ببرند و سپس ریشه یابی و آنرا حل نمایند

5- دادن اختیارات
به کارکنان : در مدیریت کیفیت جامع افراد همواره درصدد بهبود فرآیند ها بوده و
بصورت فزآینده ای از تیم استفاده شده و برای شناسایی مشکلات و حل آنها به افراد
اختیارات زیادی داده میشود.بهر حال درجهت کیفیت و بهره وری در سازمان بموارد
مشروحه زیر می توان توجه نمود.

/ بهبودمهارت
انسانی / مدیریت نیروی کار ناهمگون / واکنش در برابر جهانی شدن بازرگانی/ واگذاری
مسئولیت به کارکنان / تشویق به نوآوری و ایجاد تغییر/ سازش با پدیده زودگذر/ کاهش
وفاداری کارکنان به سازمان / رعایت رفتار اخلاقی در سازمان از مواردی است که در
رفتار سازمانی نیروی انسانی بسیار موثر می باشد .

 

نقش رشته های علمی
دیگر دررفتار سازمانی

علوم روان شناسی
،جامعه شناسی ، روان شناسی اجتماعی نقش رشته های علمی دیـــگر دررفتار سازمانی یکی
از رشته های علوم کاربردی است ودرنتیجه پایه های آن بر تعدادی از علوم رفتاری بنا
نهاده شده است این رشته ها شامل روان شناسی ، جامعه شناسی ، روان شناسی اجتماعی ،
مردم شناسی و علوم سیاسی میباشد. در رفتار سازمانی اصول فراگیر وجود ندارد ارائه
الگویی از رفتار سازمانی سازمانی بهره وری و افزایش کارائی درسازمان اتفاق افتاده
که بسیار حائز اهمیت می باشد بهر حال نقش رشته های دیگر علوم انسانی در رفتار
سازمانی تاثیر پذیر می باشد از طرفی  متغییر
وابسته و متغییرهای مستقل  الگوی اقتضائی
ارائه الگویی از رفتار سازمانی و الگوی اصلی رفتار سازمانی شامل سطح سیستم های
سازمانی و سطح گروهی و سطح فردی میباشد و این الگو دارای متغیرهای وابسته و مستقل
و الگوی اقتضائی میباشد لیکن درصورت رفتار خوب کارکنان در سازمان ،موجب تحولات
رفتار خوب انسانی و تحول در تولید کالا می شود .

واکنش در برابر
تفاوت فرهنگ ها در جهان

علل کارکردن و
اثرات کار درمنابع انسانی سازمان در سازمانهای مختلف با توجه به تفاوت فرهنگهای
ساختاری هر کشور متفاوت می باشد بهر حال می توان به مسائل زیر پرداخت تا تفاوت
سازمانها در فرهنگهای مختلف را ملاحظه نمود .

ناهمگونی نیروی کار

اگر مدیر بخواهد در
کارخود اثر بخشی باشد باید ازنظر مهارت انسانی و روابط انسانی در سطح مناسبی
قرارگیرد، رفتار سازمانی یک رشته پژوهشی وتحقیقاتی است که درآن اثرات فرد، گروه و
ساختار بررفتارهای درون سازمان مورد بررسی قرار می گیرد و سپس برای اثر بخشی تر
شدن سازمان این دانش بکار گرفته میشود بویژه در رفتار سازمانی برافزایش بهره وری ،
کاهش میزان غیبت و جابجائی و نیز افزایش رضایت شغلی کارکنان توجه میشود برای بهبود
پیش بینی های رفتاری از تحقیقات سیستماتیک استفاده میشود که بر دیدگاههای قضاوتی
شهودی قراردارد از آنجا که افراد و منابع انسانی دارای روحیه متفاوت میباشد باید
برای تعدیل رابطه علت ومعلولی از متغییرهای موقعیتی نیز بهره جست رفتار سازمانی
موجب مواجه درست با مسائل و مشکلات و نیز استفاده از فرصت ها برای مدیران شده است
و مدیر میتواند بااستفاده از دانش فنی کیفیت و کمیت تولید را افزایش داده وعملکرد
کارکنان را بهبود بخشد دررفتار سازمانی به تفاوت بین مدیران ونیروهای کارناهمگون
توجه میشود و مدیران را یاری می دهد تا بتوانند با نیروهای کاری مشاغل در کشورهای
مختلف سازش نموده و درعصر یا زمانی که تغییربصورت دائمی و به سرعت انجام می گیرد
رفتار سازمانی می تواند مدیران را یاری نماید تا شیوه سازش با تغییرات زودگذر را
بیاموزند و مانع از کاهش وفاداری کارکنان به سازمان شوند تا بتوانند فضایی سالم
واخلاقی در سازمان بوجود آورند دراین راستـــا نیزمی توان به  (تفاوتهای بین المللی
تفاوتهای درون مرزی )و ( به دهکده جهانی خوش آمدید و همچنین  شرکتهای چند ملیتی و اتحادیه های همکاری منطقه ای
و درک فرهنگ ملی یک کشوردر رفتار درفرهنگ ها عملکرد مطلوب مدیر موجب اثر بخشی توان
تولید درسازمان شده وغیبت کارکنان را کاهش دهد درالگوی اقتصادی سازمان نیز بهره
وری و رضایت شغلی حاصل و غیبت و جابجائی نیز کاهش می یابد و تحول درسازمان
میگرددتوجه نمود

واقعیت ضربه فرهنگی
در (درون سازمان و نیروی کارناهمگون ) و همچنین (تغییر درترکیب نیروی کارو مبدا
جنبش نیروی کارناهمگون و مراحل تکامل آن توجه ویژه ای نمود که فرهنگ ها و سازمانها
را تحت تاثیر قرار می دهند و نیروی کار بر اساس فرهنگ هر جامعه فعالیت می نماید .

مدیریت در سازمان

 با نیروهای ناهمگونه شامل توجه به برنامه کار
انعطاف پذیرو آموزشی به نیروی کاربسیار مهم می باشد .

مبانی رفتار فردی

 همه رفتار ما بوسیله ویژگیهای شخصیتی و تجربه
های یادگیری شکل می گیرد ، ویژگیهای مبانی فردی شامل ویژگیهای زندگی نامه ای شامل
( سن
جنس زناشویی وابستگان سابقه خدمات / توانایی
/ توائیهای ذهنی و جسمی / تناسب بین توانائیهای فرد وشغل
شخصیت که بر رفتار سازمانی اثر می گذارد- شخصیت و فرهنگ
ملی ، تناسب شغل با شخصیت میباشد که در زمینه رفتاری فردی با سازمان در تعامل می
باشد

یادگیری فرد

*شکل دادن به رفتار
یک ابزار مدیریت

*کاربردهای ویژه
رفتار در سازمان می باشد

صاحبنظران ، معرفت
پذیری یادگیری را تغییر نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه که از تجربه مستقیم و یا
غیر مستقیم ناشی می شود تعریف کرده اند انسان پس از یادگیری ، قدری نسبت به گذشته
اش تفاوت خواهد کرد مهارتها و یا افکار جدید را فرامی گیرد ممکن موارد خلاف مانند
دزدی را یاد بگیرد و یا ممکن است امور خیر را فراگیرد معرفت پذیری علاوه بر نظریه
های ادراک و اسناد در تشریح و تشخیص رفتار سازمانی موثر می باشد . یادگیری و معرفت
پذیری از طریق مشاهده ، بینش یا فراست ، دانش ، استقرار ( فرا گرد ذهنی از جزء به
کل ) قیاس میسر می باشد . در این زمینه دو اثر شامل انگیزه وعادت دارد و بطور کلی
برای یادگیری روش شناخت و روش معرفت پذیری اجتماعی و اثر بخشی الگو سازی و استفاده
از نشانه ها نقش خود کنترلی موثر است .

 

ادراک و تصمیم گیری
فردی

ادراک را میتوان
بطریق زیر تعریف کرد فرآیندی است که بوسیله آن افراد برداشتهایی را که از محیط خود
دارند تنظیم و تفسیر می نمایند و بان معنی می دهند. ادراک یک نفر می تواند با
واقعیت عینی بسیار متفاوت باشد بصورتی ساده باید مطرح نمود که رفتار مردم بنوع
ادارک ، پنداشت و یا برداشت آنها بستگی دارد اهمیت رفتار محیط و دنیا در گرو نوع
پنداشت یا برداشت ادراک مطرح نمود دراین راستا عواملی همانند ادراک و اهمیت آن و
عواملی که بر ادراک اثر می گذارند و شخص ادارک کننده وآنچه مشاهده میشوداز قبیل
موقعیت ادراک و قضاوت ، نظریه اسنادی، جمع بندی مکرر به هنگام قضاوت درباره دیگران
و کاربردهای ویژه در سازمان گامهایی که باید در الگوی بهینه سازی و پیش بینی های
مبتنی بر الگوی بهینه سازی برداشت و مفروضات الگوی بهینه سازی را می توان بعنوان
ویژگیهای ادارک تعریف نمود

 

 

 

 

فراگرد ادراک

از انجا که ادراک
بر رفتارسازمانی تاثیر بسیار زیادی دارد بررسی کاربردهای آن حائز اهمیت زیادی دارد
فراگرد دریافت و تعبیر و تفسیر محرکهای محیطی را ادراک گویند فراگرد ادراکی شامل
احساس ، توجه و ادراک می باشد عوامل متعددی بر فراگرد تاثیر دارند کمی توان به
اندازه و شدت و تناوب و به تعیین  محرک و
حرکت و تغییر محرک و تازگی محرک اشاره نمود فراگرد دسته بندی محرکهای محیطی در
الگوهای قابل تشخیص را سازمان ادراکی می گویند .

 

رفتار سازمانی

الگوهای مختلف
تصمیم گیری (الگوی رضایت بخش
الگوی مطلوب تدریجی الگوی مشهودی ) مسائل نوین در تصمیم گیری

 الف رعایت اصول اخلاقی در تصمیم گیری

 ب تصمیم گیری در فرهنگهای مختلف

   ج - 
اصرار بر تعهد پیشین .

 

ارزشها ، نگرشها و
رضایت شغلی

* ارزشها( اهمیت ارزشها ، منابع سیستمهای ارزشی انواع ارزش ، ارزش وفاداری و رفتار اخلاقی می باشد

* نگرشها = منابع نگرش ، انواع نگرش ،نگرش و ثبات رویه دررفتار ، نظریه ناهمسازی
شناختی،رابطه بین نگرش و رفتار،کاربرد سنجش نگرش ، نگرش و نیروی کار ناهمگون را
شامل می شود .

 

رضایت شغلی

 تعیین رضایت شغلی ، درمحل کار، عوامل تعیین
کننده رضایت شغلی و همچنین  اثرات رضایت
شغلی برعملکرد کارکنان و ابزار نارضایتی همواره با هم بوده و بستگی به فعالیت فرد
در سازمان دارد که فرآیند آن می تواند بر رضایت شغلی منطبق باشد .

آنچه حائز اهمیت
است تلفیق زندگی کاری و خانوادگی است هر روز رابطه میان رضایت شغلی و رضایت شغلی و
رضایت از زندگی خانوادگی از لحاظ روند جمعیت شناسی مهمتر می باشد هنگامی که زندگی
شخصی و کاری افراد و با هم سازگار باشد آنان شادتر و راضی تر خواهند بود اصولاً
رضایت شغلی تحت تاثیر عوامل شغلی نیز قرار دارد برای تشریح تعامل پویای میان رضایت
شغلی و رضایت از زندگی سه فرضیه اثر جبران و مدل بخشی و مدل هم پوشی مطرح می باشند
برای رضایت شغلی می بایستی در سازمان کارکرد بدون کار ، افراد به انحراف کشیده می
شوند زیرا مغز بیکار کارخانه شیطان است در مدل اثر جبران رضایت شغلی و رضایت زندگی
با هم ارتباط معکوس داشته و در مدل بخشی رضایت شغلی و رضایت از زندگی مستقل از
یکدیگرند و یکی بر دیگری اثر ندارد و در مدل هم پوشش تاثیر رضایت و یا عدم رضایت
از شغل بر زندگی فرداست و بر عکس می باشد .

 

مفاهیم اصلی انگیزش

انگیزش عبارتند از
نتیجه رابطه متقابل (تعامل ) فرد با موقعیت یا وضعیتی که درآن قرار می گیرد به
محیط و یا موقعیت کار بستگی دارد بنابراین بهنگام تجزیه و تحلیل مفهوم انگیزه
نباید فراموش کرد که سطح یا میزان انگیزش بین دو نفر در زمانهای مختلف متفاوت است
.

 

 

تعریف انگیزه :

 میل به کوشش فراوان درجهت تامین اهداف سازمان به
گونه ای که این تلاش درجهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده شود باوجود آنکه
انگیزه کلی بانجام اقداماتی برای تامین یک هدف مربوطه میشود در زیر نیازهای
انگیزشی را مطرح می نمائیم .

 

فرآیند انگیزش

نیازهای 
ارضاء نشده
تنش حرکت رفتار کوشش نیازهای ارضاء شده کاهش تنش

سازمان و تئوری
سازمان نظریه های
x و  y

داگلاس مک گرگور :
دو دیدگاه متمایز از انسان ارائه نمود

1- دیدگاه اول  در اصل منفی است به آن نظریه x و دیگری که در
اصل مثبت است
y نام نهاد او با رفتار مدیران با کارکنان به این نتیجه رسید که
دیگاه مدیران دیرباره ماهیت انسان بر یک دسته از مفروضات خاص بنا نهاده شده است و
آنــان میل دارند که رفتارشان نسبت به زیر دستان طبق این مفروضات می باشد .

نظریه x بر چهار فرضیه
مطرح می باشد

1-  
کارکنان به صورت ذاتی و فطری کار را دوست ندارند و از هر فرصتی که پیش آید از
زیر بار شاخه خالی مینمایند .

2-  ازآنجائیکه کارکنان از کار بدشان می
آید پس باید آنها را مجبور کرد کنترل کرد یا تهدید به توبیخ و جریمه نمود تا بتوان
به اهداف سازمان دست یافت .

3-  
کارکنان از زیر بار مسئولیت شاخه خالی نموده و هرگاه که میسر بود راهنمائیهای
مستقیم درخواست می نمایند .

4-  
بیشتر کارکنان  به مسئله اینست بیش از
هر چیز دیگری اهمیت می دهند و هیچ نوع جاه طلبی و بلند پروازی ندارند .

 

 مک گریگور چهار نقص مثبت نظر y را بشرح زیر
اعلام نمود
.

1-  
کارکنان می توانند کار را همانند تفریح ، سرگرمی یا بازی تصور نمایند .

2-  
اگر کسی خود را به تامین هدفی متعهد بداند هیچ نیازی به راهنمائی و کنترل
نخواهد داشت و او خود راهنمائی  و کنترل می
کند .

3-  
عموم مردم می توانند مسئولیت پذیری را یادبگیرند و حتی در پی پذیرش آن بر آیند
.

4-  توانائیهای مربوط به نو آوری و
خلاقیت در تصمیم گیری در تمام جامعه توزیع وپراکنده شده و در انحصار مقامات بالای
سازمان نمی باشد .

انگیزه ها موجب آغاز و ادامه فعالیت می شوند و جهت کل رفتار هر فرد را معین می
نمایند انگیزه ها را گاهی بعنوان نیازها، تمایلات، ذائقه ها و محرکات درونی فرد
تعریق می کنند انگیزه هائی که بسوی اهداف معطوف می شوند ممکن است آگاهانه با خود
آگاه باشند .

انسانها نه تنها از لحاظ توان انجام کار بلکه از لحاظ میل یا اراده انجام کار
با انگیزش نیز با هم تفاوت دارند انگیزش افراد به نیروی انگیزاننده آنان بستگی
دارد شدت انگیزه رفتار هر انسان در هر لحظه معین تحت تاثیر نیازهای متعددی
برانگیخته می شود نیازی که شدیدتر است موجب فعالیت میگردد ووقتی نیاز شدید قدری ارضاءشد
از شدت آن کاسته میگردد و این نیاز در چنین حالتی طبعاً محرک رفتار فرد نخواهد بود
تا برای ارضای آن اهدف را جستجو نماید بطورکلی هرگاه یک نیاز انسان ارضا شود و یا
انسان در راه ارضای آن با مانعی روبرو شود از شدت آن کاسته می شود و در نتیجه نیاز
شدید دیگری جانشینی آن می گردد.

 

 

نظریه های انگیزش

نظریه سلسله مراتب نیازها ، نظریه X و نظریه Y شامل نظریه های
زیر می شوند .

1-   
 

          

   

سلسه مراتب نیازهای  نیازهای فرد

   

 

   

خود شکوفائی

   

احترام

   

اجتماعی

   

امنیتی

   

فیزیکی

   

      

نظریه بهداشت انگیزش

 

2-  
 نظریه ارزشیابی شناخت

3-   نظریه تعیین هدف

4-  
 نظریه تقویت رفتار

5-  
 نظریه برابری

6-  
 نظریه انتظار

7- 
 نباید توانایی و فرصت را نادیده گرفت را توجه
نمود

 

ترکیب نظریه های نوین انگیزش

تئوری انگیزش و
فرهنگ ملی : انگیزه کارکنان هر سازمانی بستگی به شرایط فرهنگی دارد .

خود شناسی :
کارکنان در زمان فعالیت در سازمان می بایستی خود را بشناسد به عبارتی میزان قدرت
کار و تجزیه وتحلیل را تشخیص دهند .

 رعایت اصول اخلاقی و همکاری با دیگران از
مهمترین محورهای انگیزش نیروی انسانی در فعالیت های سازمانی می باشد

 واکنش در برابر کمبود نیروی کار خود از مواردی
است که بطور اخذ می توان بر روی هر یک از موارد مباحث مختلفی را مطرح نمود .

 

 

 

انگیزش :

 از مفاهیم تا کاربردها در صورت توجه به نوع
فعالیت های هر سازمان کاربردهای مثبت در سازمان دارد که می توان آنرا در غالب
مدیریت مبتنی برهدف ، رابطه بین مدیریت مبتنی برهدف و نظریه تعیین هدف،  مدیریت مبنی برهدف درمرحله عمل دانست .

تعدیل دررفتار:

تعدیل رفتار
درسازمان با رابطه بین تعدیل رفتار سازمانی و نظریه تقویت رفتارو تعدیل رفتار
سازمانی درمرحله عمل مرتبط می باشد .

 

مشارکت کارکنان :

 نمونه هایی از برنامه های مشارکت کارکنان و  تئوریهای انگیزشی وبرنامه های مشارکت کارکنان و
همچنین  مشارکت کارکنان در درمرحله عمل
برای پیشبرد اهداف سازمانی بسیار موثر می باشد .

 

برنامه هایی
دررابطه با پرداخت متغییر:

برنامه های مبتنی
بر حقوق متغییربا توجه به  تئوریهای
انتظارو برنامه مبتنی بر پرداخت دستمزد متغییرو همچنین در برنامه مبتنی بر
دستمزددرمرحله عمل موثر می باشد .

 

برنامه های پرداخت
براساس مهارت :

برنامه پرداخت
براساس مهارت و ارتباط مهارت و تئوریهای انگیزیش و همچنین  پرداخت براساس مهارت در مرحله عمل می تواند
بعنوان یک پارامتر قابل توجه باشد .

مزایای انعطاف
پذیر:

رابطه مزایای
انعطاف پذیر و نظریه انتظار  با توجه
به  مزایای انعطاف پذیر درمرحله اول در
سازمان ها قابل طرح می باشد .

ارزش مقایسه ای :

ارزش مقایسه ای و
نظریه برابری را می توان بعنوان  ارزش
مقایسه ای در مرحله عمل  تلقی نمود

مسائل ویژه
درانگیزش شامل :

ایجاد انگیزه
درگروههای متخصص همچنین  ایجاد انگیزش در
کارکنان پاره وقت و ایجاد انگیزه در نیروی کار ناهمگونه با توجه به حقوق محرمانه و
اطلاعات مربوط به حقوق محرمانه و خودشناسی و رعایت عدل وانصاف و توجه به مهارت هدف
گذاری و مدیریت افراد بستگی دارد

 

مبانی مبتنی بر
اعضای گروه شامل:

*توانیها-
ویژگیهای شخصیتی

* ساختار گروه

* رهبری رسمی و نقش

* هنجار

* مقام

موجب انگیزش می شود
.

 اندازه یا بزرگی فرآیند های گروه شامل:

 *کارهای گروه

* تصمیم گیری گروه

* تفاوت فرد یا
گروه

* همرنگ جماعت شدن
با گروه

*روشهای تصمیم گیری
گروه

* اثرات انسجام روی
بهره وری گروه

* طرح ریزی سازمان
بر پایه گروه

* کارها را بر پایه
افراد طرح ریزی کنید

* خود شناسی

* همکاری بامجموع
کارکنان در سازمان 

درک تیم :

درک فعالیت سازمانی
در  تیم شدت زیادی دارد لذا اینکه  تفاوت تیم یا گروه چیست و یا  انواع تیم همانند  (تیم حل کننده مسئله
تیم های خود گردان و تیمهای متخصص چند وظیفه ای  می تواند انگیزش را در کارکنان گروهها و واحد های
هر سازمان افزایش دهد .

رابطه مفاهیم تیم
ها و گروه (خلق تیمهائی با عملکرد عالی و یا 
(اندازه یا بزرگی تیم ، توانائی اعضاء ، تخصیص نقش و بهبود مهارتها ، تعهد
به هدف مشترک، تعیین اهداف خاص ، رهبری و ساختار ، نقصان پذیری تیم و حساب پس دهی
، ارزابی عملکرد و سیستم پاداش ،  نیروی
کار ناهمگون و تیم ، تمدید حیات تیمی که به حالت اشباع رسیده است ،  موجب ارزش تیم و کاهش  نا بهنجاری های تیم و گروههای کاری سازمانی
میگردد.

ارتباطات  رفتار سازمانی :

 نقش ارتباطات و همچنین  فرایند ارتباطات بعنوان یک الگوی ارتباطی مهم
می باشد از طرفی  تحریف پیام و اضطراب در
ارتباطات اعم از ارتباطات مبانی به منظور روشن شدن جهت ارتباطات جهت جریان
ارتباطات و  شبکه های رسمی و غیر رسمی
و  ارتباطات غیر گفتاری بعنوان  انتخاب کانا

/ 0 نظر / 151 بازدید