صدور حکم ریاست هیات مدیره استان کردستان

از آن جایی که جنابعالی بر اساس آراء هیات مدیره شعبه استان کردستان برای انجام وظایف انجمن مدیریت آموزشی در استان کردستان انتخاب شده اید و نماینده شایسته و قابل اعتماد اینجانب می باشید بر اساس این حکم تا پایان این دوره به سمت ریاست انجمن شعبه استان کردستان منصوب می شوید. امیدوارم بتوانید در توسعه قلمرو این رشته در فرهنگی کردن خدمات سازمانها به توسعه خرد و شناخت موفق و موید باشید.

دکتر محمد رضا بهرنگی

رییس انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران

/ 0 نظر / 14 بازدید