معرفی اعضای هیات مدیره انجمن علمی مدیریت آموزشی شعبه استان کردستان

پس از برگزاری مجمع عمومی انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران - شعبه استان کردستان- افراد ذیل بعنوان اعضای هیات مدیره با رای حضار انتخاب شدند که در اولین جلسه هیات مدیره رییس و نایب رییس انتخاب و اقدامات  و فعالیت های انجمن بر اساس دستور کار جلسات و برنامه ی سالانه در حال پیگیری و اجرا می باشد.

1-دکتر نعمت الله عزیزی دانشیار دانشگاه کردستان -دکترای برنامه ریزی درسی  آموزشی (رییس هیات مدیره )

2-دکتر ناصر شیر بگی دانشیار دانشگاه کردستان - دکترای مدیریت آموزشی و رییس دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه کردستان نایب رییس هیات مدیره

3-دکتر خلیل غلامی استاد یار دانشگاه کردستان دکترای برنامه ریزی درسی  آموزشی عضو هیات مدیره

4-دکتر رفیق حسنی استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی سنندج -دکترای مدیریت آموزشی عضو هیات مدیره 

5-آقای طالب محمدی فوق لیسانس مدیریت آموزشی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان عضو هیات مدیره

/ 0 نظر / 11 بازدید