آشنایی با انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران

اساسنامه انجمن
مدیریت آموزشی ایرا ن (فصل اول – کلیات و اهداف)

ماده 1: به‌منظور گسترش و پیشبرد
و ارتقای علمی مدیریت آموزشی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی
و پژوهشی در زمینه‌های مدیریت بر آموزش انجمن مدیریت آموزشی ایران که از این پس در
این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

ماده 2: انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی
است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت
حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران
می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور
تشکیل شود.

تبصره: هیئت مدیره می‌تواند در صورت
لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه
رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این
اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران
است.:

فصل دوم وظایف و فعالیت ها :  ماده 5: به‌منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده
(1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:

1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی
در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم مدیریت آموزشی
سر و کار دارند.

2-5- همکاری با نهادهای اجرایی،
علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه‌های مربوط به امور
آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل
از محققان و استادان ممتاز                 
4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی
و فنی   5-5- برگزاری گردهمایی‌های علمی در
سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

5-5- برگزاری گردهمایی‌های علمی در
سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی           6-5-
انتشار کتب و نشریات علمی.

فصل سوم انواع و شرایط عضویت

1-6- عضویت پیوسته : مؤسسان
انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی و رشته‌های
وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند.

2-6- عضویت وابسته: اشخاصی که دارای
درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 شاغل
باشند:

3-6- عضویت دانشجویی:  کلیه دانشجویانی که در رشته‌های مدیریت آموزشی به
تحصیل اشتغال دارند.

4-6- عضویت افتخاری: شخصیتهای ایرانی
و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های مدیریت آموزشی و رشته‌های وابسته حائز اهمیت
خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.:

5-6- اعضای مؤسساتی (حقوقی): سازمانهایی
که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی
در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته
انجمن درآیند.

تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه
عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

ماده 7: هر یک از اعضاء سالانه مبلغی
را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه
حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از
پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر
خاتمه می‌یابد1-8- استعفای کتبی         2-8-
عدم پرداخت حق عضویت سالانه      تبصره: تأیید
خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فصل چهارم ارکان انجمن                  
ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از :       
الف: مجمع عمومی                ب: هیئت مدیره                  ج: بازرس

  الف- مجمع عمومی :    ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته
به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

1-10- مجمع عمومی عادی سالی
یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت
می‌یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

2-10- مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد
ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس(بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته
تشکیل می‌شود.

3-10- در صورتی‌که در دعوت نخست جلسه
مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد
حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت. در ضمن اخذ آراء می‌تواند بصورت مکاتبه ای ـ براساس
آیین‌نامه‌ای که توسط هیئت مدیره تدوین می‌شود ـ انجام شود.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی
به‌صورت کتبی یا آگهی در روزنامه‌ کثیر‌الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از
تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یک‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند
مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت
مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان
باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3: درصورت تحقق تبصره فوق،
دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شده‌است.

تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی
فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر
است.

ماده 11: وظایف مجامع عمومی                                               
                الف
مجمع عمومی عادی     

- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس
(بازرسان درصورت وجود بیش از یک بارزس اصلی)   
- تصویب خط مشی انجمن)

- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره
و بازرس (بازرسان  )  - تعیین میزان حق عضویت

- عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)   - بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و
هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن)

ب – مجمع
عمومی فوق‌العاده       - تصویب تغییرات در
مفاد اساسنامه                       - تصویب
انحلال انجمن

تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی
و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره 2: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای
مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

تبصره 3: اعضای هیئت رییسه با اعلام
و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 4: اعضای هیئت رییسه نباید
از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.

پ هیئت مدیره

ماده 12: هیئت مدیرة انجمن مرکب از
5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل می‌باشد. که هر 3 سال یکبار با رأی مخفی از میان
اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

1-12- هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش
از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

2-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری
است.

3-12- هیئت مدیره حداکثر تا یک ماه
پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.

4-12- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق
بهادار با امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن همراه با مهر انجمن و نامه‌های
رسمی با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس انجمن معتبر است.

5-12- هیئت مدیره موظف است برحسب
نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل
جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

6-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت
اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

7-12- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت
و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می‌شود.

8-12- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات
ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی
و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.

9-12- درصورت استعفا، برکناری یا
فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیماندة دورة عضویت به جانشینی
وی تعیین خواهدشد.

10-12- شرکت بازرس
(بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.  ماده 13: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد
و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است.

1-13- اداره امور جاری انجمن طبق
اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی  2-13- تشکیل
گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

3-13- هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام
و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن
یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب
مجمع عمومی است انجام می‌دهد.

4-13- جز دربارة موضوعاتی که به موجب
مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت
مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام
دارا می‌باشد.

5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم
تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه
به مرجع نظارت در موقع مقرر.

6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی
اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به‌غیر.

7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن
برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

8-13- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های
علمی در چارچوب وظایف انجمن 9-13- جلب هدایا و کمکهای مالی         10-13- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی

11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت
انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

12-13- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون
انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

13-13- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر
4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره
جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون
انجمن‌های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید
هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت
امور انجمن را برعهده خواهدداشت.

ج – بازرس
(بازرسان         ماده 14: مجمع عمومی عادی
1 نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و 2 نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت 3 سال انتخاب
می‌نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع
است.

ماده 15: وظایف بازرس به شرح زیر
است.                 1-15- بررسی اسناد و دفاتر
مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

2-15- بررسی گزارش سالانه هیئت
مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی      3-15-
گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن
اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی
در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.

فصل پنجم گروههای علمی انجمن

ماده 16: انجمن می‌تواند گروه‌ها
و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها
تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.

1) گروههای تخصصی2) کمیته آموزش و
پژوهش3) کمیته انتشارات4) کمیته آمار و اطلاعات5) کمیته پذیرش و روابط عمومی  6) کمیته گردهمایی‌های علمی  

1-16- انجمن مجاز به تشکیل گروهها
و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود، نیز می‌باشد.

فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه  ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:  1-17- حق عضویت‌ اعضا

2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات
آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی  3-17- دریافت هدایا و کمکها

4-17- کلیه عواید و درآمدهای انجمن
صرف اهداف و موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهدشد.

ماده 18: درآمدها
و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی
به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.

ماده 19: کلیه وجوه انجمن در حساب
مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.

ماده 20: هیچیک از مؤسسین یا صاحبان
سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود
و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

ماده 21: کلیه مدارک و پرونده مالی
و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در
موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه،
پس از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی
ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب
سیاسی را ندارند.

ماده 24: درصورت تصویب انحلال انجمن
در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن
انتخاب خواهدکرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها کلیه داراییهای
منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات
آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده
25: این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده،47 زیرماده و17 تبصره در جلسه مورخ
88/3/17 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسی

/ 0 نظر / 8 بازدید