برگزاری نشست پنجم هیات مدیره و مصوبات و تصمیم گیری های متخذه

توسط رییس محترم انجمن مدیریت آموزشی
کشور توسط جناب آقای دکتر عزیزی رییس محترم انجمن استان تقدیم و برای اعضا در
راستای انجام رسالت حرفه ای آنان آرزوی موفقیت شد. در ادامه گزارش مالی هزینه های
انجام شده در شش ماهه گذشته ارایه و مقررشد به جهت تامین و پرداخت هزینه های انجام
شده هر کدام از اعضا هیات مدیره مبلغ یک میلیون ریال را به حساب انجمن استانی
واریزو تصویر فیش واریزی را به بازرس محترم انجمن ارایه نموده تا تسویه حساب در
اسرع وقت انجام شود. سپس گزارش برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مدرسه محور که در
اسفند ماه برگزار شده بود ارایه و ضمن بیان نقاط قوت و ضعف کارگاه و تشکر از
اساتید مدرس که داوطلبانه و افتخاری امر تدریس و آموزش را انجام دادند،  اعضا ضمن تاکید بر ادامه و تداوم کارگاههای
آموزشی پیشنهاد دادند نشست و کارگاههای آموزشی به شیوه ی پودمانی
شناسایی مخاطبان و علاقه مندان به حضور
در کارگاهها-نیاز سنجی محتوا و مطالب ارایه شده و هم چنین اخذ هزینه از شرکت کنندگان
برگزار شود و در همین راستا هماهنگی و همکاری لازم با آموزش و پرورش اتخاذ گردد.
در ادامه مقررشد در هفته آتی اعضا دیداری با معاون پشتیبانی استانداری انجام  و  در
این جلسه شیوه های همکاری انجمن با ادارات و ارگانهای دولتی به جهت برگزاری دوره
های آموزشی
پژوهشی بررسی
و ضمن عقد قرارداد به گونه ای برنامه ریزی گردد که کارگاهها و دوره های آموزشی
دارای مجوز رسمی توسط انجمن مدیریت آموزشی برگزار و از پتانسیل موجود به شیوه ی
مطلوب استفاده شود. در پایان جلسه نیز موضوع دفتر انجمن و مکان ثابت برای انجام
امور اداری و روزانه مطرح و ضمن بررسی فضا و امکانات دانشگاه کردستان مقررشد فعلا دفتر
در پژوهشکده تعلیم و تربیت کما فی السابق فعالیت خود را ادامه تا در آینده با
امکان سنجی و به جهت تقویت فعالیت و ارتباط بیشتر با دانشجویان مکان دفتر به
دانشگاه کردستان انتقال یابد.

/ 0 نظر / 11 بازدید