اولین گزارش از سفر آقای دکتر محمدرضا بهرنگی ، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران به

 تا کنون در این محور محققان بسیاری را هدایت کرده و امید رو به افزونی در تأیید نظریۀ خود به کمک محققانی دارد که هر یک در بعدی از ابعاد نظریۀ وی اقدام به اجرا در تدریس مباحث خود می‌کنند. از خصائل این نظریه جاذبۀ آن برای ورود نکات منطقی و نو برگرفته از رشته‌های روانشناسی و تعلیم و تربیت در صحنۀ تدریس دروس تخصصی است که با استفاده از روشهای مشارکتی، شاگرد محوری کلیۀ نکات مورد توجه در برنامه‌ریزی درسی و آموزشی با تطبیق آموزش با الگوهای تدریس، تکنولوژی آموزشی مناسب، فرایند توسعه و رشد شناخت و کسب مفاهیم و تولید آنها صورت می‌گیرد. وی در مقالۀ خود نام بسیاری از دانشجویان محققی را برده است که بویژه در دو سال اخیر در اجرای نظریۀ وی به شکل نیمه تجربی همکاری داشته‌اند. این نکات و نکات برجستۀ دیگر این مقاله مورد توجه صاحبنظران شرکت کننده در این سیمپوزیوم قرار گرفته و استقبال امید بخشی از آن به عمل آمده است.

 در انتخاباتی که در روز دوشنبه 22 سپتامیر 2014 در سمپوزیوم مذکور در ایالت کوچین مالزیا انجام گرفت اعضای هیئت مدیره که مرکب از رئیس سازمان، و 15 نفر از رؤسای مناطق پانزده‌گانه سازمان در نقاط مختلف جهان و 5 نفر از اعضای اصلی می‌باشد ایشان را به عنوان معاون این سازمان برگزید که امید است این تصمیم هیئت مدیره در اجلاس عمومی سازمان که قرار است روز شنبه 27 تشکیل شود پذیرفته شود. امید است ایشان بتواند با استفاده از این نقش بین‌المللی موجباتی را در انجمن مدیریت آموزشی فراهم سازد که اموربین‌المللی انجمن‌های ذیربط در آموزش علوم و تکنولوژی را هماهنگ ساخته و توسعه دهد.

یاد‌آوری می‌نماید آقای دکتر محمدرضا بهرنگی ریاست انجمن مدیریت آموزشی ایران عضو هیئت مدیرۀ سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی، رئیس منطقه‌ای کشورهای خلیج فارس و عضو کمیتۀ علمی این سیمپوزیم می‌باشد.

/ 0 نظر / 17 بازدید