انجمن مدیریت آموزشی استان برگزار می کند: کارگاه آموزشی مدیریت مدرسه محور

با حضور اساتید و اعضای هیات مدیره در دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد.

شرکت کنندگان حاضر و مدعو در این کارگاه آموزشی دو روزه ٰ مدیران دبیرستانهای نظری دوره دوم متوسطه - مدیران هنرستانها و مجتمع های آموزشی - پرورشی نواحی یک و دو سنندج و اعضا انجمن استان کردستان هستند که طی دو روز حضور در دوره از مباحثی چون ارزشیابی آموزشی - سازمان یادگیرنده و فرهنگ مدرسه -نقش مدیر در تدریس و آموزش - نظارت و راهنمایی آموزشی - الزام و اشراف مدیر به روشهای جدید تدریس و هم چنین ارتباط اولیا با مدارس در راستای تحقق اهداف تعلیم و تربیت بهره مند شده ٰ اطلاعات و تجارب خود را مورد بازآموزی قرار خواهند داد.

بدینوسیله از کلیه عزیزانی که به عضویت رسمی انجمن مدیریت آموزشی استان در آمده اند دعوت بعمل می آید در این کارگاه آموزشی شرکت نمایند

/ 0 نظر / 11 بازدید