پیام نوروزی رییس محترم انجمن علمی مدیریت آموزشی کشور جناب آقای دکتر بهرنگی

انجمن توانسته است بر این اساس بیش از 37 پژوهش را سامان دهد که برای 4 مورد آن مجوز چاپ از مجلات علمی و پژوهشی و برای 7 مورد مجوز ارائه در همایش ملی و برای 10 مورد آن مجوز ارائه در کنفرانس بین‌المللی اروپایی آسیایی سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی کسب نموده است. امید است کمیتۀ تحقیق انجمن با عنایت به این سابقۀ درخشان بتواند برای کسب موفقیت رسمی برای سایر پژوهش‌ها در سال 1393 اقدام کند و بر تعداد این پژوهش‌ها بیفزاید.دریافت مجوز انتشار دوفصلنامۀ علمی و پژوهشی مدیریت آموزش بر سازمان‌ها که در همین هفتۀ آخر سال 1392 از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری کسب گردید نیز خود نیاز به عرض تبریک دارد. علاوه بر آن مجوز فصلنامۀ مدیریت آموزش علوم دریائی نیز از کار گروه کمیسیون نشریات وزارت عتف کسب شده و امید است در سال 1393 آغاز به کار نماید. هم چنین فصلنامۀ علمی و پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی مرتبط با انجمن مدیریت آموزشی ایران منتشر می‌شود و این مجلات به اضافۀ فصلنامه‌های دیگری که در شعب انجمن از جمله در شعبۀ بیرجند و کردستان در دست چاپ است همگی نشان برخط بودن همکاران انجمن در این تلاش موفق بوده ‌است. دعوت از دو نفر صاحب‌نظر در آموزش غیر رسمی از کشور سنگاپور و عرضۀ مطالب سودمند در  همایش 15 بهمن دربارۀ آموزش غیر رسمی از منظر مدیریت آموزش نیز می‌تواند دال بر منطقی بودن و استحکام پایۀ این تلاش باشد. ارائۀ کارگاه‌های آموزشی فشرده در تهران دربارۀ تعیین و یافتن شاخص‌ها و نشانگرهای مربیان موفق و مؤثر در راستای اهداف مدیریت آموزش علوم؛ تشکیل دوره‌های آموزشی فشرده دربارۀ مدیریت آموزش علوم، و نیز همایش انجمن برای ارائۀ مقالات برگرفته از تحقیقات انجمن مدیریت آموزشی ایران و نیز تلاش‌های موفق شعب استان‌های مازندران، کردستان، و بیرجند در راه اندازی فصلنامه، کارگاه آموزشی، نشست‌های علمی، و همایش همگی چشم و گوش ما را برای توسعۀ انجمن در سال 1393 باز کرده است.

در سال 1393 به دنبال تشکیل همایشی از رؤسای شعب انجمن در شعبۀ انجمن مدیریت آموزشی ایران در مازندران هستیم که برنامۀ زمانبندی آن به زودی اعلام خواهد شد. در این نشست به طور مسلم استراتژی و راه‌کار توسعۀ خدمات انجمن و نفوذ این خدمات به درون سازمان‌های آموزشی کشور بررسی و برای توسعۀ آن برنامۀ  همکاری و هماهنگی بین شعب و در ارتباط با انجمن مدیریت آموزشی ایران تدوین خواهد شد. انجمن مدیریت آموزشی ایران به دنبال گشودن راه ایجاد تحول در کیفیت آموزش ایران است و در نظر دارد با ارائۀ برنامه‌های مبتنی بر نتایج تحقیقات نظریات جدیدی در مدیریت آموزش کشور ارائه نماید. امید است که انجمن بتواند برنامۀ انتخاب مدیران شایسته آموزش را در سال 1393 تهیه  و بر اساس آن گواهینامۀ شایستگی را برای مدیران و استادان اهدا نماید. انجمن مدیریت آموزشی ایران مبتنی بر اساسنامۀ خود می‌خواهد به لحاظ نظری و عمل نشان دهد که می‌توان آموزش و پرورشی داشت که در آن شکوفایی استعداد هر فراگیر در حد خود، وظیفۀ امکان‌پذیر آموزش باشد و علاوه بر آن بر استعدادهای ذاتی فراگیران بیفزاید. انجمن در سال 1393 دربارۀ  مدیریت آموزشی به عنوان یک رشتۀ تحصیلی و آکادمی مهم و نیز تقویت محتوای علمی آن برای تأیید این ادعا با یاری تلاش‌های استادان این رشته و همکاری آنان خواهد کوشید و برای این هدف سمینارها، همایش‌ها، سیمپوزیم‌ها و نشست‌های علمی متنوع و متعدد تشکیل خواهد داد.

در آغاز سال 1393 باز هم لازم است برای هماهنگ ساختن تلاش‌های انجمن و شعب آن سرخط مناسبی اعلام گردد که بنظر اینجانب "آماده سازی مربیان آموزش مدیریت آموزش علوم"سرمشق مناسبی است که در ادامۀ سرمشق سال 1392 اهمیت می‌یابد. بر این محوریت در صدد است کمیته‌های مشاوره برای مدیران آموزشی و نیز مربیان تشکیل شود، مربیان علاقمند به آموزش در مدیریت آموزش مباحث و موضوعات درسی گرد آیند تا بتوانند پس از دریافت آموزش مناسب اقدام به تشکیل کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مدیریت آموزش در انجمن بنمایند.

تمیز بین"مدیریت آموزش مباحث علمی" و"مدیریت آموزشی" و " تعیین فعالیت مربیان آموزش مدیریت آموزش" نکات کلیدی و حرفه‌ای در رشتۀ مدیریت آموزشی است. روشن ساختن مفاهیم هر سه مورد در عمل کار بسیار مهمی است که انجمن می‌خواهد در نظر و عمل نشان دهد. مدیریت بر آموزش مباحث علمی به عنوان فعالیت راهبردی سال قبل انجمن نشان دهندۀ دقت توجه و ژرف اندیشی انجمن به یکی از مسایل عمدۀ آموزش و پرورش جهانی در رشد و توسعۀ انسان است که تا به امروز از آن غفلت شده است. تاکنون مدیریتی که بتواند برای آموزش فراگیران در مباحث مختلف علوم شکل تعریف شده‌ای داشته باشد به تعریف در نیامده است. انجمن مدیریت آموزشی ایران با نشست‌ها و کارگاه‌هایی که در سال گذشته بر پاداشته است امیدوار گشته و به این افتخار نایل آمده که می‌تواند الگویی برای انتظام امور آموزش مباحث مختلف علوم در نظر و عمل معرفی نماید. تعداد دانش آموختگان و پژوهشگرانی که در سال گذشته با شرکت در کارگاه‌های انجمن استفاده از این الگو را آموخته‌اند در حال گسترش است. بسیاری از آنها مشغول انجام پژوهش در کاربرد الگو در مباحث مختلف علوم و سطوح گوناگون شده‌اند و آثار متنوعی را در عرصۀ جهانی پدیدار ساخته‌اند.امید است این تلاش با کارگاه‌های آموزشی که انجمن می‌خواهد بر محور مدیریت آموزش علوم راه اندازی نماید و نیز پژوهش در کاربرد الگوی مدیریت بر آموزش مباحث مختلف علوم توسعه یابد تا آنگاه بتوان اهمیت الگو را به شواهد علمی و تجربی بیشتری مستند و مزین نماید. با افزایش نمونه‌های موفق کاربرد الگوی مدیریت آموزش علوم لازم است مفهوم مدیریت آموزشی از نو تعریف و نیاز به آن در سطح کلان برجسته شود. در اینصورت برای کسانی که لازم است از مدیریت اموزشی تصوری در ذهن بیابند مدیریت آموزشی به مدیریت در همۀ سازمان‌ها اطلاق می‌شود که همۀ امور مختلف سازمان از قبیل امورمالی، اداری، فنی، بازرگانی، حسابداری، حراستی، نظارتی و راهنمایی، توسعۀ منابع انسانی، وحفاظتی خود را در جهت موفقیت مدیریت آموزش مباحث علمی سازمان خود هماهنگ سازند. با عنایت به این که محورفعالیت‌های امسال انجمن"آماده سازی مربیان آموزش مدیریت آموزش علوم" برای توسعۀ شناخت انسان اهمیت ملی و جهانی دارد به این منظور انجمن باید نه تنها در توسعۀ زمینۀ علمی این الگو بیش از بیش موفق گردد بلکه لازم است زمینۀ جلب همکاری‌های بیشتری در سطح ملی و بین‌الملل را به اهمیت این رسالت انجمن فراهم آورد و آنها را به نام نیکویی در پشتیبانی مالی، و در اختیار نهادن امکانات فضا و تجهیزات لازم این توسعه دعوت نماید. همکاری و پشتیبانی از انجمن مدیریت آموزشی ایران می تواند همواره احساس روزهای خویی را برایتان به ارمغان آورد.

به حتم می‌دانم که با خواندن این مطالب در هر کس که از غیرت کمک به توسعۀ مدیریت آموزشی برخوردار است و عزت و سرافرازی آن را می‌خواهد این احساس پدید خواهد آمد که مرا در انجام این خدمات تنها و دست خالی نگذارد و برای معرفی کمک‌های خود به انجمن پیش قدم شود. باشد که بتوانیم دست همکاری در دست هم نهیم تا به نیکویی پاسخ‌گوی بهترین فلسفۀ حیات و آبادانی جامعۀ خود در سال 1393باشیم.

 

محمدرضا بهرنگی رئیس انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران

استاد نمونۀ کشوری، دانشگاهی و محقق نمونۀ دانشگاهی در مدیریت آموزشی‌،

فارغ التحصیل دورۀ دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و علوم تربیتی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، آموزش عالی از

یو. سی. ال. ا، مدیریت آموزشی و اقتصاد از دانشگاه تهران.

رئیس کمیتۀ علمی سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی

سردبیر مجلۀ الکترونیکی مدیریت بر آموزش سازمانها ارگان انجمن مدیریت آموزشی ایران،

سردبیر مجلۀ علمی پژوهشی رهیافت نو در مدیریت آموزشی،

عضو هیئت مدیرۀ سازمان جهانی آموزش علوم و فنآوری نمایندۀ منطقه ای سازمان جهانی آموزش علوم و فنآوری درکشورهای حوزۀ خلیج فارس،

عضو هیئت مدیرۀ اتحادیۀ انجمن های مدیریت،

عضو هیئت مدیرۀ جامعه استادان نمونۀ کشور،

عضو هیئت ممیزۀ دانشگاه خوارزمی تهران،

عضو حلقۀ علمی کرسی روانشناسی و علوم تربیتی و نایب رئیس کرسی علمی علوم رفتاری هیئت حمایت از بررسی‌های نظریه پردازی، نقد، و مناظره.

/ 0 نظر / 12 بازدید